Feuille de personnage de Catapirata

Thor'ian
Eokia
Triton
Granok
Ingénieur
Femelle
452 ans
2m18
334 Kilos